Webáruházaink

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Szállítási szerződés

Ajánlataink kötelezettség nélkül értendőek és szerződési ajánlatnak minősülnek.
Szállítási szerződés akkor jön létre, ha a szerződési ajánlatot Vevő elfogadja, megrendelését írásban elküldi, a megrendelést visszaigazoljuk, a rendelt termékek egyértelműen beazonosíthatóak, az ár, szállítási határidő, fizetési mód és határidő, teljesítési hely tisztázott.
A Vevő köteles időben, a szerződés megkötése előtt felhívni figyelmünket az áruval kapcsolatos esetleges különleges követelményeire.
A megrendelést írásban igazoljuk vissza. A szállítási szerződés tartalmára visszaigazolásunk irányadó. A visszaigazolásban szereplő adatok ellenőrzése a Vevő feladata és felelőssége. Azonnali szállítás esetén számlánk vagy szállítólevelünk is helyettesítheti igazolásunkat.

Árak

Valamennyi ár a szerződésben meghatározott pénznemben (Forint vagy Euró) értendő nettó ár, melyet a hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adó növel.
A termékekre vonatkozó árak még nem tartalmazzák a csomagolás és szállítás költségeit.
Szállítási határidő
A szállítási határidő kezdetének a visszaigazolásunk Vevőhöz történő beérkezése számít, azonban nem korábban, mint ahogy a megrendelés lebonyolításának minden részlete tisztázva lett.
Jogunk van részszállításokat eszközölni.
A szállítási idő betartottnak minősül, amennyiben az áru időben elküldésre került vagy a vevővel közöltük, hogy az áru szállításra kész.
A szállítási időt befolyásolhatja a beszállítónknál vagy alvállalkozónknál bekövetkező és számunkra fel nem róható akadályoztatás, vis major események bekövetkezése, valamint esetleges visszatartási jogunk időtartama.
Vis majornak minősülnek a sztrájkok, munkáskizárások, hatósági intézkedések, energia- és nyersanyaghiányok, katasztrófa helyzet, tűzesetek, árvíz, rendkívüli hóakadály, háború, zavargások.
Visszatartási joggal bírunk mindaddig, amíg Vevő a jelen vagy köztünk lévő másik szerződésből eredő kötelezettségével késedelembe esik.

Áru küldése, reklamáció

Amennyiben írásban más megállapodás nem történt, az áru feladása biztosítás nélkül a Vevő kockázatára és terhére történik. Fenntartjuk a jogot a szállítási útvonal és eszköz megválasztására.
Küldésre készre jelentett árut Vevő haladéktalanul köteles lehívni. Ennek elmulasztása esetén az árut Vevő költségére tárolhatjuk.
Az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését a Vevőnek az átvételt, illetve az áru beérkezését követően azonnal el kell végeznie.
A látható szállítási hibákat Vevő haladéktalanul köteles kifogásolni a szállítmányozó vállalatnál és ezeket közösen felvett jegyzőkönyvben köteles rögzíteni.
Hibás teljesítés esetén a Vevő írásban értesíti cégünket, ami alapján megvizsgáljuk a hiba jogosságát és közös megállapodás alapján intézkedünk a hiba elhárításáról vagy a termék cseréjéről.

Számla kiegyenlítése, fizetés

Számláinkat -a Vevővel kötött megállapodás alapján- előrefizetéssel, utánvéttel, készpénzzel, banki átutalással a számla keltétől számított, a számlán rögzített fizetési határidőn belül, pénztári engedmény és egyéb levonás nélkül kell fizetni.
Fizetés napjának az összeg beérkezése vagy a számlánkon történt jóváírás napja számít.
Fizetési késedelem esetén a jogszabályok rendelkezései érvényesek.
Fizetési késedelem esetén a Precimer Kft. jogosult a szállított áru továbbértékesítését, további használatát vagy feldolgozását megtiltani, vagy az eszközök visszaszolgáltatását követelni.
Fenntartjuk annak a jogát, hogy az előírt fizetési határidő elmulasztása esetén, folyamatban lévő vagy jövőbeli más szállításoknál a fizetési módot előrefizetésre vagy készpénzfizetésre módosítsuk külön értesítés nélkül.
Beszámítás és visszatartás joga kizárt. Ez a beszámításra akkor nem érvényes, amennyiben az ellenkövetelést nem vitatják, vagy jogerősen állapították meg.

Tulajdonjog fenntartása

Minden általunk szállított áruval kapcsolatban mindaddig fenntartjuk a tulajdonjogunkat, amíg Vevővel való üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünket ki nem egyenlítették.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: PRECIMER KFTZáró rendelkezések

Jelen szerződésre a magyar jog előírásai érvényesek. Az ENSZ vételi jog alkalmazása kizárt.
Minden vitás kérdéssel kapcsolatban a kizárólagos bírói illetékesség helye Budapest. Azonban Vevő ellen jogunk van pert indítani általános bírói illetékességi helyén is.

Márkáink